บ้านหทัยการุณย์

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ                  เป้าหมาย                   คุณสมบัติและรายละเอียดในการสมัคร

 

  

ความเป็นมา

ในปี 2536 (ค.ศ.1993 )พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภายใต้การปกครองของ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  ได้มีความห่วงใยและเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม มีฐานะยากจน  ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้มอบหมายให้ คุณพ่อพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(ตำแหน่งในขณะนั้น)เข้ามาสำรวจสถานที่อาคารเรียนเดิมของโรงเรียนดาราสมุทร จ.ฉะเชิงเทรา  และได้ปรับใช้เป็นบ้านสำหรับสงเคราะห์เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในสังคม จากนั้นจึงได้ติดต่อให้คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ   โดยคุณแม่กัลลิสต์ มากสกุล มหาธิการิณีของคณะฯ (ในขณะนั้น)    ซึ่งคุณแม่ก็ได้มอบหมายได้ซิสเตอร์พรรณี ภู่เรือนหงษ์ เข้ามาดำเนินการบริหารงานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2536 ภายใต้นโยบายของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 
ครั้งแรกได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารเดิมซึ่งเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง อาคารคอนกรีต 1 ชั้น 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บนเนื้อที่ 20 ไร่ให้เหมาะสมกับเป็นที่พักอาศัยของเด็กๆ ที่จะเข้ามาพักในบ้านต่อไป โดยได้ตั้งชื่อสถานสงเคราะห์แห่งนี้ว่า “บ้านหทัยการุณย์”   โดยคำว่า “บ้าน” เป็นที่รวมของความรัก การเกื้อกูล การแบ่งปัน และ “หทัยการุณย์” หมายถึง ความเมตตาแห่งดวงพระหทัยของพระเยซูเจ้า       ดังนั้น ในแนวทางการอบรมจึงใช้พระคัมภีร์เป็นหลัก มีความรักเป็นสื่อ  ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อให้เด็กสามารถออกไปดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต

ในปีแรก พ.ศ.2536 บ้านหทัยการุณย์มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 68 คน  โดยทางบ้านได้ส่งให้ไปรับการศึกษาในโรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา

จากจุดเริ่มต้นของการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยฯ ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่ดูแลให้การอบรม เด็ก ณ บ้านหทัยการุณย์หลังนี้ ตามวิสัยทัศน์ “บ้านหทัยการุณย์ เป็นครอบครัวที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก และการแบ่งปัน ตามจิตตารมณ์ของพระวรสารให้ความรู้ทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน” และปฏิบัติ ตามพันธกิจของบ้าน ในการมุ่งฝึกอบรมเด็กให้รู้จัก พระธรรม คำสอนของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวในช่วง เวลาหนึ่ง และจะได้พื้นฐานในการพัฒนาตนเอง พัฒนาให้เด็กเติบโตในบรรยากาศของครอบครัว มีความสุข เป็นพี่น้องกัน มีการพัฒนาทักษะความสามารถ ตามความถนัดเฉพาะตัว ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ด้านจิตวิญญาณ ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

เด็กทุกคนที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหทัย-การุณย์ จะได้รับการช่วยเหลือปัจจัยที่ขาดแคลนในเบื้องต้น และจะได้รับการอบรมพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน คือ

1. ด้านร่างกาย เน้นการอบรมให้เด็กรู้จักรักษาร่างกาย ให้สะอาด ส่งเสริมให้ออกกำลังกายเพื่อจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีพลานามัยที่ดี

2. ด้านสติปัญญา สนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมต้น

3. ด้านอารมณ์ สังคม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกั้นในสังคมอย่างมีความสุข

4. จิตวิญญาณ ให้เกิดการตระหนักรู้ทั้งความรัก ความเมตตา ของพระที่มีต่อเด็ก โดยผ่านทางผู้มีน้ำใจดีซึ่งมีจิตศรัทธา บริจาคสิ่งของ ปัจจัย และทุนการศึกษาแก่พวกเขา

เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเมื่อเติบโตขึ้น และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยอบรมสั่งสอนทั้งรายบุคคลและระดับกลุ่ม เช่น การให้คำปรึกษาปัญหาราย บุคคล การจัดกิจกรรมกลุ่มงานฝีมือ กลุ่มดนตรี กลุ่มเกษตร กลุ่มภาวนา กระแสเรียก นอกจากนี้เด็กทุนคนยังได้รับการ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอ เพียง ใช้ชีวิตกลมกลืนกับ ธรรมชาติ โดยสอนให้ปลูกพืชผัก สวนครัว เลี้ยงสัตว์ สำหรับใช้เป็นอาหารหรือจำหน่ายบ้างรวมไปถึงทักษะงานฝีมือเพื่อจำหน่ายและฝึกให้เด็กทุกคน รู้จักออมเงิน โดยการรู้จักใช้สิ่งของอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด

หลักการอบรมของบ้านหทัยการุณย์ “พระเจ้าทรงเป็นความรัก และทรงรักเราเสมอ"

ผู้ดูแลได้ให้การอบรมเด็กด้านจิตวิญญาณ ปลูกฝังให้เด็ก รับรู้ว่าชีวิตของ แต่ละคนยังกอปรไปด้วยมิติด้านจิตวิญญาณที่มี ความสำคัญมาก เด็กทุกคนจะได้รับการอบรมฟื้นฟูจิตใจส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ ทำใน ระยะสั้นและระยะยาวโดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์อัคร สังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคริสตชนผู้เป็นแบบอย่างแห่งความ เชื่อ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและอบรมเด็ก อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการฝึกฝนให้เด็กปฏิบัติกิจศรัทธา ซึ่งเน้นตามแนว ทางคริสต ศาสนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การภาวนาเช้าเย็น การร่วมมิสซา การฟื้นฟูจิตใจ การแสวงบุญ การไปร่วมงานฉลองวัดบาง ครั้งบางคราว 

ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคณะพระหฤทัยฯ ยังได้ตระหนักถึงการพัฒนาด้านสถานที่และส่งบุคลากรมาช่วยงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงพัฒนาบ้านพัก  เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับเด็กและอาสาสมัครที่มาช่วยงาน จัดให้มีห้องดนตรี ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องรับแขกให้น่าอยู่อาศัย

รวมไปถึงพื้นที่แปลงเกษตรซึ่งเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เข้ามาให้ คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนให้อาสาสมัครได้รับศึกษาต่อเพิ่มเติม จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอ  อีกทั้งบ้านหทัยการุณย์ยังมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจ จากองค์กร ชุมชน และหน่วยงานของพระศาสนจักรหมุนเวียนกันมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทำให้ความรัก ความเชื่อ ความหวังของ สมาชิกในบ้านหทัยการุณย์ได้รับการสัมผัสได้อย่างแท้จริง

 คณะผู้ดูแลปัจจุบัน

คุณพ่อวิชชุกรณ์  เกตภาพ

จิตตาธิการ

ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า

อธิการ

ซิสเตอร์สุพัตรา  โสภณ

ผู้ช่วยอธิการ

 

ปัจจุบัน พ.ศ.2567 สมาชิกบ้านหทัยการุณย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 64 คน เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา  ระดับ ป.1-ม.3 จำนวน  61 คน, เรียนที่วิทยาลัยอาชีวะ ระดับ ปวช. จำนวน 2 คน, วิทยาลัยเทคนิค ระดับปวส. 1 คน รวมเป็น 64 คน

 

 

บ้านหทัยการุณย์

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

โทร.033-459912 และ 033-459477