บ้านหทัยการุณย์

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ                  เป้าหมาย                   คุณสมบัติและรายละเอียดในการสมัคร

 

 

 

ความเป็นมา

ในปี 2536 (ค.ศ.1993 )พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภายใต้การปกครองของ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  ได้มีความห่วงใยและเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม มีฐานะยากจน  ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้มอบหมายให้ คุณพ่อพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(ตำแหน่งในขณะนั้น)เข้ามาสำรวจสถานที่อาคารเรียนเดิมของโรงเรียนดาราสมุทร จ.ฉะเชิงเทรา  และได้ปรับใช้เป็นบ้านสำหรับสงเคราะห์เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในสังคม จากนั้นจึงได้ติดต่อให้คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ   โดยคุณแม่กัลลิสต์ มากสกุล มหาธิการิณีของคณะฯ (ในขณะนั้น)    ซึ่งคุณแม่ก็ได้มอบหมายได้ซิสเตอร์พรรณี ภู่เรือนหงษ์ เข้ามาดำเนินการบริหารงานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2536 ภายใต้นโยบายของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 
ครั้งแรกได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารเดิมซึ่งเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง อาคารคอนกรีต 1 ชั้น 2 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บนเนื้อที่ 20 ไร่ให้เหมาะสมกับเป็นที่พักอาศัยของเด็กๆ ที่จะเข้ามาพักในบ้านต่อไป โดยได้ตั้งชื่อสถานสงเคราะห์แห่งนี้ว่า “บ้านหทัยการุณย์”   โดยคำว่า “บ้าน” เป็นที่รวมของความรัก การเกื้อกูล การแบ่งปัน และ “หทัยการุณย์” หมายถึง ความเมตตาแห่งดวงพระหทัยของพระเยซูเจ้า       ดังนั้น ในแนวทางการอบรมจึงใช้พระคัมภีร์เป็นหลัก มีความรักเป็นสื่อ  ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อให้เด็กสามารถออกไปดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต

 

ในปีแรก พ.ศ.2536 บ้านหทัยการุณย์มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 68 คน  โดยทางบ้านได้ส่งให้ไปรับการศึกษาในโรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา

 

 ปัจจุบัน

คุณพ่อพรชัย  บรัศวกุล

จิตตาธิการ

ซิสเตอร์อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า

อธิการ

ซิสเตอร์จินตนา  สังขอนันต์

ผู้ช่วยอธิการ

                                                                   

                                   

ปัจจุบัน พ.ศ.2565 มีเด็กในความดูแลทั้งสิ้น 60 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 33 คน ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา

 

 

บ้านหทัยการุณย์

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

โทร.033-459912 และ 033-459477