แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

 

คุณพ่อพงศ์เทพ  ประมวลพร้อม

จิตตาธิการ

 

 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ตั้งอยู่ในบริเวณวัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร  เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษย์ธรรม เป็นต้นในเรื่องการให้การศึกษา การดูแลสุขอนามัย ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนแก่กลุ่มแรงงานอพยพที่เข้ามาทำงานในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า มอญ เขมร ฯลฯ  โดยการสนับสนุนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นพันธกิจในงานด้านสังคม  ในการปฏิบัติความรักต่อเพื่อนพี่น้อง คนด้อยโอกาส คนชายขอบสังคมและคนพลัดถิ่น

 

ปัจจุบันมีศูนย์  3  ศูนย์  ส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างด้าวชาติพันธ์ุ  พม่า  มอญ  กะเหรี่ยง  โดยทั้ง 3 ศูนย์มีเด็กมาเรียนจำนวนประมาณ 430   คน

 

1. ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น St.Anna Catholic Center For Migrants (ACCM)

    ตั้งอยู่ที่วัดนักบุญอันนา ท่าจีน เปิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2010 ณ ปัจจุบัน(ปี 2567 มีเด็กมาเรียนจำนวน 230 คน 

 

2. ศูนย์มาริสต์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น Marist Center For Migrants (MCM)

    ตั้งอยู่ย่านคลองครุ  เปิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2011  มี บราเดอร์จากคณะมาริสต์  ดำเนินการด้านการเรียนการสอน

    ปัจจุบัน(ปี 2567)มีเด็กมาเรียนจำนวน  160 คน

 

3. ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น St.Joachim Catholic Center For Migrants (JCCM)

    ตั้งอยู่บ้านเอื้ออาทร  ท่าจีน  เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2011 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน(ปี 2567) มีเด็กมาเรียนจำนวน  200  คน

    

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่น แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม(บุตร)ในเรื่องการศึกษา สุขภาพ และอนามัย

2.เพื่อส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้พลัดถิ่น แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม(บุตร)สามารถพึ่งตนเองได้

4.เพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และลดความยากไร้แก่ผู้พลัดถิ่นและแรงงานต่างด้าว

กิจกรรม

1. ให้การศึกษาแก่เด็กต่างด้าวอายุตั้งแต่ 4-15 ปี

2. สอนภาษาไทยให้แก่วัยแรงงานในวันอาทิตย์

3. ส่งเสริมเรื่องสุขภาพอนามัย  และช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยแก่แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม

4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้ปกครอง และเด็กๆ

5. จัดกิจกรรมเพื่อให้แรงงานต่างด้าวและเด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ  และเทศกาลสำคัญต่างๆ

6. ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ  ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวทั่วๆไป เช่น กรณีให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหา, การทำ Passportให้กับเด็กๆที่เรียนที่ศูนย์ฯ เป็นต้น

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

79 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 74000

โทร.(034)819-056