สมาคมสตรีไทยคาทอลิก 

 

คุณยุพดี  สิริรัชต์กุล 

นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก

กรรมการสมาคมสตรีไทยคาทอลิก(15 กุมภาพันธ์ 2018)

1. นางยุพดี          สิริรัชต์กุล                  นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก

2. นางสุฑาทิพย์    วาทีทิพย์                  อุปนายก 1

3. นางปรียานุช      สถาวรมณี                 อุปนายก 2

4. นางพรรณี         ชุมพล                      อุปนายก 3

5. นางนัยนา          กิจเจริญ                   กรรมการ

6. นางมณีรัตน์       กิจสงวน                   กรรมการ

7. นางวริศรา         กิตติมณฑล               กรรมการ

8. นางพิณศิรา       กรรณิกา                   กรรมการ

9. นางสาวมัณฑนา  จันทรา                    กรรมการ

10. นางสาวอรนิชา  บุระตะ                     กรรมการ

11. นางรัญชิดา      เหลืองสร้อยทอง        กรรมการ

12. นางสาวสมพูน   กิจประเสริฐ              กรรมการและประธานกิจกรรม

13. นางประภาพร    เพ็งมีศรี                   กรรมการและนายทะเบียน 

14. นางสาวโฉมลดา  ชินมโนพันธ์            กรรมการและปฏิคม

15. นางสาวสปัณณา  มาลานิยม               กรรมการและประชาสัมพันธ์

16. นางวราภรณ์       สุรังษี                     กรรมการและเหรัญญิก

17. นางนวภรณ์        ศรีสราญกุลวงศ์        กรรมการและเลขาธิการ

 

 

 

กิจกรรมของสมาคม


1. อบรม/ส่งเสริม/พัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม  สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและด้านกฎหมายแก่สมาชิกและสตรีทั่วไป

2.ให้การอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรีตามชุมชน รวมทั้งผู้ต้องโทษในเรือนจำให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป

3. เพื่อช่วยเหลือสตรีในด้านงานสังคมสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์อันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี ระหว่างสมาชิกและสตรีทั่วไป

5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ตลอดจนองค์กรศาสนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี