แผนกอภิบาลผู้สุงอายุ

คุณพ่อธนันชัย  กิจสมัคร

ผู้จัดการแผนก

ขอบข่ายงาน


 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ  ประสานงานตามวัดคาทอลิก เขต และชุมชน  เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและบุคลากรที่ทำงานด้านนี้  ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้แก่

- ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำ และผู้ปฏิบัติงาน
- ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมกิจกรรมเสริมรายได้และการดูแลสุขภาพ

พันธกิจ


1. จัดตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุระดับอัครสังฆมณฑล,  ระดับเขต และระดับวัด
2. สนับสนุนให้มีการประชุมระดับสังฆมณฑลและระดับเขต 2 เดือน / ครั้ง
3. สนับสนุนให้ทุกวัดมีกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีงานชุมชนผู้สูงอายุในระดับสังฆมณฑลและระดับเขต 2 ปี / ครั้ง
5. จัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานกับผู้สูงอายุให้กับคณะกรรมการทุกระดับ