ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (CARITAS BANGKOK)

     

 

 
                         ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือ Caritas Bangkok เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้โครงสร้างของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ  ทำงานโดยยึดแผนอภิบาลของอัครสังฆมณฑล เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันและแบ่งปันซึ่งกันและกัน  และแสวงหาคุณค่าพระอาณาจักรของพระเจ้าในบริบทของสังคม  เพื่อการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้ากับพี่น้องผู้ยากไร้   โดยผ่านการทำงานของแผนกต่างๆในฝ่ายฯ  การทำงานครอบคลุมทุกมิติของชีวิตมนุษย์  เพื่อพัฒนาศักยภาพ ปกป้องชีวิต  และส่งเสริมศักดิ์ศรีและสิทธิเพื่อให้มีชีวิตอย่างสมบูรณ์

 

                หน่วยงานมีนโยบายในการทำงาน คือ “สงเคราะห์และพัฒนาคนในสังคม  ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว   และผู้อื่นได้”      ตามหลักการ “ทำงานด้วยความรัก ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าที่มุ่งอุทิศตนเป็นหลัก”

 

วิสัยทัศน์ "รักและรับใช้ปวงชน โดยเน้นผู้ยากไร้ ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า"
 
พันธกิจ “สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชน  โดยเน้นครอบครัว  ผู้สูงอายุ สตรี เกษตรกร เด็ก/เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน ผู้พิการ ผู้ประสบภัย ผู้เดินทางทะเล   ผู้ท่องเที่ยว ผู้ย้ายถิ่นและผู้ต้องขัง"