แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน

 

คุณพ่อวรพจน์  วิสิฐนนทชัย

ผู้จัดการแผนก

 

 

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน ให้การส่งเสริม สนับสนุนกลุ่ม/สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่อยู่ในชุมชน วัด โรงเรียน

และสถานประกอบการคาทอลิก  โดยดำเนินการในรูปแบบต่างๆ

 

 

ขอบข่ายงาน


- การให้การศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา
- การประสานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
- การติดตาม เยี่ยมเยียนความเคลื่อนไหว/การดำเนินงาน
- สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มใหม่
- ให้บริการด้านอื่นๆ ตามความจำเป็นและต้องการของแต่ละกลุ่ม/สหกรณ์ฯ