แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย

 

 

คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

รักษาการผู้จัดการ

 

ขอบข่ายงาน

แผนกผู้ประสบภัย  ดำเนินการต่างๆ ซึ่งได้แก่
- ประสานการทำงานกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
- สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำที่จะทำงานด้านนี้ทั้งในระดับชุมชน วัด เขต
- ประสานการจัดหาปัจจัยและให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย

พันธกิจ

 1.  ประสานงานกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
2. รณรงค์ขอการสนับสนุนตามวัดและโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลในกรณีเกิดภัยพิบัติที่ร้ายแรง  เช่น อุทกภัยและวาตภัย โดยผ่านทางทางผ่ายสังคมฯ
3. ให้การสงเคราะห์ผู้ประภัยไฟไหม้ในชุมชนแออัดตามความเหมาะสม