ขอบข่ายการทำงาน

 

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เป็นส่วนงานที่บริหารจัดการด้านงานพัฒนาและสงเคราะห์ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ   ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนในงานสังคมและการเผยแพร่คำสอนด้านสังคมทั้งในระดับวัด โรงเรียน ชุมชน   โดยจะเน้นเนื้องานในด้านให้ความช่วยเหลือผู้ขัดสน ยากจน และด้อยโอกาส เพื่อให้เกิดพัฒนาการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยมีขอบเขตงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงานดังต่อไปนี้

 

          1. กลุ่มงานพัฒนา

1.1 งานบริหารและการจัดการ                     

1.2 งานพัฒนาสังคม

1.3 งานส่งเสริมชีวิตครอบครัว                     

1.4 งานส่งเสริมและเผยแพร่กลุ่มออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน

1.5 งานเพื่อสตรี

1.6 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย


2. กลุ่มงานสงเคราะห์

2.1 งานเพื่อผู้สูงอายุ

2.2 งานเมตตาสงเคราะห์ ฯลฯ

 

 พื้นที่ในการทำงาน

 

               อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีพื้นที่ 18,831 ตารางกิโลเมตร  ประกอบไปด้วย 11 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, ฉะเชิงเทรา(บางส่วน), นครนายก(เฉพาะอำเภอบ้านนา), นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง