สื่อวีดีทัศน์

 

ภาพความก้าวหน้าโครงการ SMART YOUNG FARMERS

ของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มออมทรัพย์ จ.สุพรรณบุรี

12 พ.ย.59

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม