สื่อวีดีทัศน์

  • บรรยากาศการสัมมนา 4 ศูนย์สังคมพัฒนา(กรุงเทพฯ, ราชบุรี, จันทบุรีและสุราษฎร์ธานี)เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2560 ซึ่งมีการไตร่ตรองร่วมกันถึงการทำงานที่ผ่านมาของเราได้ตอบสนองหรือทำตามข้อเรียกร้องของพระศาสนจักร ในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมณสาส์น การพัฒนาประชาชาติ ( POPULORUM PROGRESSIO )อย่างไร และ การอ่านสัญญาณแห่งกาลเวลาของปัจจุบัน ( Sign of time )ในบริบทงานที่ดำเนินการอยู่
 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคม