แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น

 

คุณพ่ออนุชา  ชาวแพรกน้อย

ผู้จัดการแผนก

ขอบเขตงาน

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้อพยพย้ายถิ่น ดำเนินการต่างๆ ซึ่งได้แก่
- ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังในทัณฑสถาน
- ให้การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและฝึกอาชีพ
- ประกอบพิธีกรรมและให้บริการศีลศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ต้องขังคาทอลิก
- ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ แก่ผู้ต้องขังตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ดำเนินกิจกรรมตางๆ กับกลุ่มแรงงานย้ายถิ่น

พันธกิจ

1. ผู้ถูกคุมขัง   

1.1 เยี่ยมผู้ถูกคุมขังในเรือนจำ 1 เดือน / ครั้ง   

1.2  บริการศีลศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้ที่ถูกจองจำ   

1.3 จัดกิจกรรมให้ผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำในโอกาสต่างๆตามที่เรือนจำอนุญาต

 

2. ผู้ย้ายถิ่น   

2.1 จัดกิจกรรมให้กับแรงงานย้ายถิ่นโดยเฉพาะแรงงานคาทอลิกที่มาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคเหนือ  และภาคใต้   

2.2 สนับสนุนให้แรงงานคาทอลิกได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ   

2.3 สนับสนุนให้มีคณะกรรมการแรงงานคาทอลิกเพื่อรวบรวมคนงานที่อยู่ตามโรงงานต่างๆ   

2.4 สนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีการรวมกลุ่มและทำกิจกรรมร่วมกัน  

2.5 จัดการเรียนการสอนให้เด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ภาษาไทย