แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย

คุณพ่อพรสรร  สิงห์ชัย

ผู้จัดการแผนก

ขอบข่ายงาน

 แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ดำเนินการต่างๆ ซึ่งได้แก่
- ให้การศึกษาเผยแพร่ความรู้ในการป้องกัน/รักษาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพ  รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์และผู้ที่ติดเชื้อ HIV
- จัดให้มีหน่วยแพทย์และหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่เฉพาะกิจ
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานด้านสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

พันธกิจ

1. จัดให้มีการรวมกลุ่มเวชบุคคลของอัครสังฆมณฑล
2. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยตามวัดต่างๆ
3. ประสานงานกับกลุ่มเวชบุคคลกับสังฆมณฑลอื่นๆ
4. ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยกับบุคคลทั่วไป