ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์

ผู้จัดการแผนก

ขอบข่ายงาน

แผนกสตรีคาทอลิก    ดำเนินการต่างๆ ซึ่งได้แก่

-          จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทั้งทางด้านสังคม คุณธรรม

         จริยธรรมและจิตวิญญาณแก่กลุ่มสตรีตามวัดและกลุ่มที่สนใจ

-          ดำเนินงานกิจกรรมด้านสังคมกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-          ประสานและร่วมทำงานกับองค์กร หน่วยงานที่ทำงานในด้านนี้

 

พันธกิจ


1. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มสตรีตามวัดต่างๆในสังฆมณฑล
2. สนับสนุนให้มีคณะกรรมการสตรีในระดับเขตโดยการประสานความร่วมมือ

    กับชมรมฆราวาสระดับเขต
3. มีการประชุมสัมมนาบทบาทสตรีในระดับสังฆมณฑลและระดับเขต 2 ปี /ครั้ง