แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว

 

 

คุณมานพ  ผิวเกลี้ยง

รักษาการผู้จัดการ

 

 

ขอบข่ายงาน

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว   ปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เดินทางมาทางเรือระหว่างประเทศ  โดยจะดำเนินการต่างๆ ซึ่งได้แก่

- เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ
- ประกอบพิธีกรรมต่างๆ
- ให้คำแนะนำและการศึกษาทั้งด้านชีวิตจิต สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย
- ให้ความช่วยเหลือต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสารทั้งในและระหว่างประเทศ  การช่วยเหลือแก่ลูกเรือที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น

 

พันธกิจ

1.  ผู้เดินทางทะเล   

1.1 ออกเยี่ยมลูกเรือที่มากับเรือสินค้าที่มาจอในท่าเทียบเรือคลองเตยอาทิตย์ละ  5  วัน  

1.2 ให้บริการทางด้านศีลศักดิ์สิทธิ์เดือนละครั้งหรือมากกว่าตามความเหมาะสม  

1.3 จัดให้มีการเสวนาหรือแบ่งปันพระวาจาสัปดาห์ละ 1  วัน

2. การท่องเที่ยว 

2.1 จัดทำข้อมูลตารางเวลามิสซาวัดคาทอลิกในกรุงเทพฯให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบ

 เยี่ยมเรือ- งานเยี่ยมเรือทุกวันจันทร์-ศุกร์
              - เฝ้าศิลมหาสนิท
              - สร้างสัมพันธ์ประมงชายฝั่ง
              - สร้างสัมพันธ์ลูกเรือไทย