ผู้ยากไร้ชุมชนเมือง(คลองเตย)

  

กิจกรรมลงชุมชน

การลงชุมชนประจำวัน เป็นงานหลักในการทำงานของเรา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ยากไร้ เด็กและเยาวชนในชุมชนต่างๆ เพื่อไปให้กำลังใจ เยี่ยมเยียน พูดคุย สร้างความคุ้นเคย  พบปัญหาเรื่องครอบครัว, ยาเสพติด, สภาพแวดล้อม, การศึกษาของเด็กๆเยาวชน  โดยในด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ได้พยายามติดต่อสถานศึกษาหรือแนะนำให้ศึกษาต่อ สำหรับผู้ใหญ่ ผู้ยากไร้ ครอบครัวยากจน และผู้ป่วย มีการเยี่ยมเยียนเป็นประจำ มีการช่วยเหลือสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยบ้างบางกรณี  ในการลงชุมชนมีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเป็นจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยและมอบของใช้ หรือสิ่งของตามความจำเป็น  ในแต่ละพื้นที่มีสตรีอาสาพระหฤทัย,กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข,ประธานชุมชน หรือกรรมการชุมชนคอยให้ความช่วยเหลือด้วย

 

ดำเนินการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

การดำเนินการช่วยเหลือ เด็กๆ เยาวชน สำหรับครอบครัวที่มีปัญหา พ่อแม่หย่าร้าง เสียชีวิต ปัญหาความยากจน ความเสี่ยงเรื่องเพศ และเรื่องยาเสพติด มีผู้ปกครองที่มาขอความช่วยเหลือหลายครอบครัว จึงพยายามเก็บข้อมูล เยี่ยมครอบครัว ติดต่อศูนย์ และพาไปเยี่ยมดูสถานที่เพื่อช่วยเหลือ 

 

 

กิจกรรมส่งต่อความรัก

กิจกรรมส่งต่อความรักเป็นกิจกรรมที่จัดทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี และวันเสาร์  ณ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์, ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Seafarer Center) มีกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ดนตรี ฯลฯ เนื่องจากเด็ก เยาวชนมีพฤติกรรมที่ติดเกมออนไลน์ มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ทำให้มีผลต่อการเรียนและสุขภาพ กิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่เด็ก เยาวชน มารวมกันเพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รู้จักหลักคุณธรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้

กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้เป็นกิจกรรมพาเด็ก เยาวชนไปนอกสถานที่ เพื่อเล่นกีฬา  อบรมคุณธรรม ศึกษาดูงานหรือแสดงความสามารถของตัวเอง แบ่งปัน แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตต่างๆ โดยจะจัดกิจกรรมในทุกเดือน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เปลี่ยนสถานที่ บรรยากาศ และแหล่งความรู้ใหม่ๆ ได้รับความรู้จากวิทยากรจากนอกสถานที่

 

กิจกรรม 30+ ยังแจ๋ว วิถีชุมชนพัฒนา

กิจกรรม 30+ ยังแจ๋ว วิถีชุมชนพัฒนา เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ใหญ่มารวมตัวกันแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน ได้รับความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และนำมาดำเนินชีวิตภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม