วัตถุประสงค์ของฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการศึกษา  และคำสอนของพระศาสนจักรด้านสังคมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

2. ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์

3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัว และชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนในการเตรียมบุคลากรทุกระดับที่จะทำงานด้านสังคม

5. ประสานการทำงานด้านสังคมทั้งในระดับเขต วัด และชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ