คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน(3 ก.พ.2018)

ประธานคณะกรรมการ   ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธุ์

รองประธาน                 คุณประภา          เฉลยทรัพย์

ที่ปรึกษา                     คุณสุนา             สุทธิเกียรติ.

ที่ปรึกษา                     ทพญ.จันทนา     อึ้งชูศักดิ์

ที่ปรึกษา                     คุณกุญชลี          เสริมทวีทรัพย์

 เหรัญญิก                    คุณสุพัตรา         ลีลาจินดา

เลขานุการฯ                 คุณศศิกร           ทรวงบูรณกุล

ผู้ช่วยเลขานุการฯ        คุณพัชวัสส์         เจียมจิรอานนท์

 

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  คือใคร

คือ บรรดาสตรีคาทอลิกที่เป็นตัวแทนจากวัดต่าง ๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่เป็นสมาชิกสภาอภิบาลของวัด

มาร่วมงานกันเพื่อทำงานในนามของสตรี  เพื่อสตรีและเด็ก ๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โดยมุ่งเน้นประสานงาน สนับสนุนและช่วยเหลืองานอภิบาลของวัด เพื่อการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อบรรดาสตรีและเด็ก ๆ

โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ๆ ที่ยากไร้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทำอะไร

1.ให้ความสนใจช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อให้บรรดาสตรีตามวัดมีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยงานอภิบาลของวัด

   ร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัดและสภาอภิบาล

2.สนับสนุนส่งเสริมให้บรรดาสตรีมีบทบาทหลักในการสร้างความอบอุ่นมั่นคงในครอบครัว

3.สนใจช่วยเหลือบรรดาสตรีและเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

4.ช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนพี่น้องร่วมชุมชนที่ด้อยโอกาสและประสบความยากลำบากในชีวิต

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดำเนินงานอย่างไร

1.ประสานงานกับคุณพ่อเจ้าวัด และสภาอภิบาล เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มสตรีของวัด

   โดยมีวัตถุประสงค์ในการประสานงานช่วยเหลือ และร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด

2.ประสานงานกับองค์กรหน่วยงานของพระศาสนจักร เอกชน รัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

3.ประชุมพบปะกลุ่มสตรีทั้งในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล เพื่อการดำเนินงานในแนวทางเดียวกัน

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทำงานกับใคร

1.สตรีตามวัดที่มีความพร้อมจะทำงานเพื่อส่วนรวมในนามของวัด เขต อัครสังฆมณฑล

2.คุณพ่อเจ้าวัด สภาอภิบาล และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอภิบาล