คุณสมบัติและรายละเอียดในการสมัครเข้าบ้านหทัยการุณย์

 

คุณสมบัติของเด็กที่จะสมัครเข้าบ้านหทัยการุณย์

 1. เด็กชาย/หญิงที่ยากจน กำพร้า หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะทางด้านการศึกษา
 2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคทางจิตเวช หรือมีอาการทางสมอง
 3. ไม่มีพฤติกรรมเบี้ยงเบนทางเพศ
 4. ไม่่ติดยาเสพติด หรือมีสภาพจิตที่ต้องบำบัด ไม่เจาะหูหรือสักบนร่างกาย
 5. ผ่านการพิจารณาจากคุณพ่อเจ้าวัดหรือซิสเตอร์ประจำวัดนั้น
 6. หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ทำงานด้านเด็กเป็นผู้รับรองหรือส่งผ่านพร้อมมีหลักฐาน

  

เอกสารประกอบ

 1. สูติบัตร(ใบเกิด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาอย่างละ 2 ฉบับ
 4. สำเนาใบสำคัญศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
 5. เอกสารทางการเรียนตามที่โรงเรียนระบุ
 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 รูป
 7. หนังสือสถานะและความประพฤติจากพระสงฆ์ นักบวช หรือหน่วยงานองค์กรที่เชื่อถือได้

 

สังฆมณฑลภายใต้การดูแลของฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รับผิดชอบ

 1. ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
 2. ค่าอาหาร
 3. ค่าดำเนินการด้านต่างๆ

 

ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ

 1. ค่าใช้จ่ายของใช้ส่วนตัว
 2. ค่ากิจกรรมพิเศษ


การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกบ้านหทัยการุณย์

 1. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
 2. บิดา มารดาหรือผู้ปกครองมีฐานะดีขึ้น สามารถรับผิดชอบได้
 3. เมื่อกระทำความผิดขั้นร้ายแรงขัดต่อกฏระเบียบของบ้านและโรงเรียน
 4. เมื่อโรงเรียนพิจารณาให้ออก

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

 1. คลิป1
 2. คลิป2
 3. คลิป3
 4. คลิป4
 5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev