29 กรกฎาคม 2565 คุณปิยมิตต์  สุขสุธิ์ เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลกรุงเทพฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับคุณอภิญญา ทาจิตต์ Stella Maris จันทบุรี รับรางวัลทิป ฮีโร่ จากอเมริกา ของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี บิชอปแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ประธานศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris) สังฆมณฑลจันทบุรี คุณพ่อเอกภพ ผลมูล ผู้อำนวยการ คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธิการคาริตัสไทยแลนด์ คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีแก่อักแนส อภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris) สังฆมณฑลจันทบุรี ที่ได้รับเลือกให้รับรางวัล TIP Heroes 2022 จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 19 กรกฎาคม 2022 ในฐานะผู้ทำงานช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการเดินเรือในหลายประเทศ


คุณอภิญญาเป็น 1 ใน 6 ผู้ได้รับรางวัลนักต่อสู้การค้ามนุษย์จากกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐ ประจำปี 2022 ระบุพระเยซูเจ้าคือแรงบันดาลใจ ให้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้อยู่ชายขอบ