โครงการประกวด “ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงานสิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี ” ปืที่ 2

 1. หลักการและเหตุผล

พระเป็นเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นมา เพื่อให้มนุษย์ทุกคนและสิ่งสร้างทั้งมวลอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเจริญก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่มนุษย์กลับทาลายโลกที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น เพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ การรักความสะดวกสบาย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย จนเกิดเป็นวัฒนธรรมทิ้งขว้าง และวิกฤติปัญหามากมาย ตลอดจนภัยพิบัติร้ายแรงและโรคระบาด ที่ส่งผลกระทบทั่วไปในโลก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2015 พระสันตะปาปาฟรังซิส จึงทรงออกพระสมณสาสน์ “Laudato Si” เรื่อง “การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน” อันเป็นเอกสารเพื่อช่วยกระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึก ในการแก้ไขวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการกระทำของมนุษย์ จึงถือเป็นเอกสารสำคัญที่มีผลต่อชีวิตและสังคมของทุกคนและทุกสรรพสิ่งในโลก

ดังนั้น การจัดทำแผนการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการศึกษาอบรมในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับคำสอนและข้อเรียกร้องของพระศาสนจักร และตอบสนองต่อความจำเป็นในการเผชิญวิกฤติปัญหาต่างๆ ในสังคมโลก เป็นทั้งภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน และเตรียมพวกเขาให้พร้อมเป็นผู้นำในการแก้ไขวิกฤติและดูแลสังคมต่อไป

 

 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อปลุกจิตสำนึก และรณรงค์ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน เป็นการตอบข้อเรียกร้องหลักเรื่องหนึ่งในการประชุม “Global Compact on Education”
  • เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดแผนงานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ตามบริบทของโรงเรียน ครอบคลุม และตอบสนองต่อคำสอนคาทอลิกด้านสังคม ตามแนวทางของสมณสาสน์ Laudato Si
  • เพื่อเผยแพร่ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงานสิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี” เป็นต้นแบบสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 2. เป้าหมายโครงการ 3 ปี 
 3. ผลักดันให้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาเลาดาโตซี อยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน
 4. สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียนได้ โดยวัดจากค่า Carbon Footprint

    ที่แต่ละโรงเรียนก่อขึ้นใน 1 ปี

 1. สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา, โรงเรียนสังกัดคณะนักบวช ในพื้นที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 2. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม 2023 – มีนาคม 2024
 3. คุณสมบัติของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิก ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ทั้งในสังกัดสังฆมณฑล, นักบวช และฆราวาส)

 

 1. เกณฑ์และการตัดสินแผนงาน
  • แต่ละโรงเรียนสามารถส่งแผนงานได้ 1 แผนงาน
  • แผนงานและรายละเอียดในการจัดกิจกรรม และสื่อที่ใช้สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยอาศัยแนวทางในพระสมณสาสน์ เลาดาโตซี
  • นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพระสมณสาสน์เลาดาโตซี และนำไปสู่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดกระบวนการ Connecting / Caring / Sharing
  • การมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียน และบุคลากรทุกภาคส่วน
  • การมีส่วนร่วมของเครือข่าย และชุมชน
  • มีโครงการ / กิจกรรมในเรื่องก๊าซเรือนกระจก และ Carbon Footprint
  • เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
  • สามารถรณรงค์เรื่อง “การลดปริมาณการใช้กระดาษในห้องเรียน” ได้อย่างประสบความสำเร็จ
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

 

 1. รางวัลจัดเป็นระดับมาตรฐาน 3 ระดับ

D'oro Prize ( โดโร ไพรซ์ )                            - รางวัลเหรียญทอง ( 85 คะแนน ขึ้นไป )

- รับโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

D'argento Prize ( ดาร์เจนโต ไพรซ์ )                         - รางวัลเหรียญเงิน ( 80 - 84 คะแนน )

- รับโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

Bronzo Prize ( บรอนโซ ไพรซ์ )                    - รางวัลเหรียญทองแดง ( 70 - 79 คะแนน )

- รับโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

** ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเกียรติบัตร **

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

 1. คลิป1
 2. คลิป2
 3. คลิป3
 4. คลิป4
 5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

15 มกราคม 2567 งานสิ่งแวดล้อมศึกษา "เลาดาโตซี ปีที่ 2" ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev