โครงการประกวด “ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงานสิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี ” ปืที่ 2

 1. หลักการและเหตุผล

พระเป็นเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นมา เพื่อให้มนุษย์ทุกคนและสิ่งสร้างทั้งมวลอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเจริญก้าวหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่มนุษย์กลับทาลายโลกที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น เพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ การรักความสะดวกสบาย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย จนเกิดเป็นวัฒนธรรมทิ้งขว้าง และวิกฤติปัญหามากมาย ตลอดจนภัยพิบัติร้ายแรงและโรคระบาด ที่ส่งผลกระทบทั่วไปในโลก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2015 พระสันตะปาปาฟรังซิส จึงทรงออกพระสมณสาสน์ “Laudato Si” เรื่อง “การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน” อันเป็นเอกสารเพื่อช่วยกระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึก ในการแก้ไขวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการกระทำของมนุษย์ จึงถือเป็นเอกสารสำคัญที่มีผลต่อชีวิตและสังคมของทุกคนและทุกสรรพสิ่งในโลก

ดังนั้น การจัดทำแผนการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการศึกษาอบรมในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับคำสอนและข้อเรียกร้องของพระศาสนจักร และตอบสนองต่อความจำเป็นในการเผชิญวิกฤติปัญหาต่างๆ ในสังคมโลก เป็นทั้งภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน และเตรียมพวกเขาให้พร้อมเป็นผู้นำในการแก้ไขวิกฤติและดูแลสังคมต่อไป

 

 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อปลุกจิตสำนึก และรณรงค์ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นบ้านของมนุษย์ทุกคน เป็นการตอบข้อเรียกร้องหลักเรื่องหนึ่งในการประชุม “Global Compact on Education”
  • เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดแผนงานการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ตามบริบทของโรงเรียน ครอบคลุม และตอบสนองต่อคำสอนคาทอลิกด้านสังคม ตามแนวทางของสมณสาสน์ Laudato Si
  • เพื่อเผยแพร่ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงานสิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี” เป็นต้นแบบสถานศึกษาที่มีคุณภาพในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 2. เป้าหมายโครงการ 3 ปี 
 3. ผลักดันให้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาเลาดาโตซี อยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน
 4. สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียนได้ โดยวัดจากค่า Carbon Footprint

    ที่แต่ละโรงเรียนก่อขึ้นใน 1 ปี

 1. สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษา, โรงเรียนสังกัดคณะนักบวช ในพื้นที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 2. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กรกฎาคม 2023 – มีนาคม 2024
 3. คุณสมบัติของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิก ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ทั้งในสังกัดสังฆมณฑล, นักบวช และฆราวาส)

 

 1. เกณฑ์และการตัดสินแผนงาน
  • แต่ละโรงเรียนสามารถส่งแผนงานได้ 1 แผนงาน
  • แผนงานและรายละเอียดในการจัดกิจกรรม และสื่อที่ใช้สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยอาศัยแนวทางในพระสมณสาสน์ เลาดาโตซี
  • นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพระสมณสาสน์เลาดาโตซี และนำไปสู่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดกระบวนการ Connecting / Caring / Sharing
  • การมีส่วนร่วมของนักเรียนในโรงเรียน และบุคลากรทุกภาคส่วน
  • การมีส่วนร่วมของเครือข่าย และชุมชน
  • มีโครงการ / กิจกรรมในเรื่องก๊าซเรือนกระจก และ Carbon Footprint
  • เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
  • สามารถรณรงค์เรื่อง “การลดปริมาณการใช้กระดาษในห้องเรียน” ได้อย่างประสบความสำเร็จ
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

 

 1. รางวัลจัดเป็นระดับมาตรฐาน 3 ระดับ

D'oro Prize ( โดโร ไพรซ์ )                            - รางวัลเหรียญทอง ( 85 คะแนน ขึ้นไป )

- รับโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

D'argento Prize ( ดาร์เจนโต ไพรซ์ )                         - รางวัลเหรียญเงิน ( 80 - 84 คะแนน )

- รับโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

Bronzo Prize ( บรอนโซ ไพรซ์ )                    - รางวัลเหรียญทองแดง ( 70 - 79 คะแนน )

- รับโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

** ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเกียรติบัตร **

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

 1. คลิป1
 2. คลิป2
 3. คลิป3
 4. คลิป4
 5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev