งานศึกษาดูงาน/เสริมความรู้ด้านงานคหกรรม

สำหรับเยาวชนบ้านปรานี

 

19 มิถุนายน 2567สมาคมสตรีไทยคาทอลิก โดย คุณวราภรณ์ สุรังษี เหรัญญิกสมาคมฯ และ รองประธานศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร  ได้ทำกิจกรรมพาเด็กและเยาวชนที่เรียนในหน่วยคหกรรม และหน่วยโรงแรม เพื่อเข้าศึกษาดูงานที่โรงแรม ที่โรงแรม นิรา รีทรีต โฮเต็ล

 

25 มิถุนายน 2567 สมาคมสตรีไทยคาทอลิก โดย คุณวราภรณ์ สุรังษี เหรัญญิกสมาคมฯ และ รองประธานศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร ได้เข้าทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้เด็กและเยาวชนด้านงานคหกรรม และงานโรงแรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี 

9.00-11.00 โรงแรมนิรา รีทรีต โฮเต็ล ทำการแนะนำโรงแรม และแนะแนวงานทั้งสองด้านให้เยาวชนเข้าใหม่ จำนวน 28 ราย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกฝึกในศูนย์

11.00-12.00 น. คุณวราภรณ์ สุรังษี พาทางโรงแรมนิรา รีทรีต โฮเต็ล เยี่ยมชมภายในศูนย์ฝึกฯ และชมการฝึกเยาวชนในแต่ละหน่วย ได้แก่ หน่วยคหกรรม เด็กๆ กำลังทำพายสับปะรด ที่ทุกท่านสั่งออเดอร์ / หน่วยการโรงแรม เด็กๆ กำลังฝึกจัดโต๊ะอาหาร ทางโรงแรมช่วยแนะนำเสริมเพิ่มเติม / หน่วยนวดและสปา / หน่วยการประดิษฐ์ งานฝีมือ เด็กๆ กำลังช่วยกันทำดอกไม้จากซองน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ทุกท่านช่วยส่งไปให้
จากนั้นเวลา

13.00-15.00 ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประสานงาน คุณวราภรณ์ สุรังษี , นางโสภา เย็นแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก และเจ้าหน้าที่บ้านปรานี และทางโรงแรมนิรา รีทรีต โฮเต็ล ร่วมกันถอดบทเรียนหลังจากได้รับเด็กและเยาวชนเข้าทำงานทั้งสองหน่วย เพื่อหารือร่วมกันถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการฝึกอาชีพในหน่วยให้ตรงความต้องการกับสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น


กิจกรรมวันนี้เป็นไปด้วยดีและสร้างความประทับใจ การตื่นตัว และการวางเป้าหมายในอนาคตของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ขอขอบคุณทางผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และส่วนงานทุกส่วนของโรงแรม นิรา รีทรีต โฮเต็ล ที่ให้ความอนุเคราะห์ครั้งนี้และที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev