สตรีคาทอลิก

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี

ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์

ผู้จัดการแผนก

ขอบข่ายงาน

แผนกสตรีคาทอลิก    ดำเนินการต่างๆ ซึ่งได้แก่

-          จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทั้งทางด้านสังคม คุณธรรม

         จริยธรรมและจิตวิญญาณแก่กลุ่มสตรีตามวัดและกลุ่มที่สนใจ

-          ดำเนินงานกิจกรรมด้านสังคมกับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-          ประสานและร่วมทำงานกับองค์กร หน่วยงานที่ทำงานในด้านนี้

 

 พันธกิจ


1. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มสตรีตามวัดต่างๆในสังฆมณฑล
2. สนับสนุนให้มีคณะกรรมการสตรีในระดับเขตโดยการประสานความร่วมมือ

    กับชมรมฆราวาสระดับเขต
3. มีการประชุมสัมมนาบทบาทสตรีในระดับสังฆมณฑลและระดับเขต 2 ปี /ครั้ง

 

 

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคมนี้จัดทำคลิปอบรมจริยธรรมแบบออนไลน์เทศกาลปัสกาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆ จำนวน 5 เรือนจำ ได้แก่

  1. ทัณฑสถานหญิงกลาง คลองเปรม กรุงเทพฯ
  2. เรือนจำพิเศษธนบุรี กรุงเทพฯ (ชาย)
  3. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพฯ
  4. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร (หญิง)
  5. เรือนจำกลางนครปฐม (หญิง)         

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. come and see
  3. คลิป3
  4. ความจริง.ความรัก.ความเมตตา
  5. Fratelli Tutti

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาโอกาสเทศกาลมหาพรต 2022

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ขยะลอแอะ-ขยะน่ารัก 

 

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

Jesus, The New Normal Way of Life Ep.01 มหาพรต

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

ความจริง..ความรัก..ความเมตตา ตอนที่ 10

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev