+

การกลับมาของฝูงชนอีกครั้งที่ลานหน้าวิหารนักบุญเปโตร;

พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้ร่วมกันปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม

 

กรุงวาติกัน (สำนักข่าวรอยเตอร์)

 

 

ฝูงชนเริ่มกลับมารวมตัวกันที่ลานหน้าวิหารนักบุญเปโตรในวันอาทิตย์  เพื่อรับพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เมื่อทรงเสด็จมาที่หน้าต่างห้องของพระองค์ นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 เดือน  โดยพระองค์ทรงเรียกร้องให้เป็นปีที่เราไตร่ตรองในเรื่องสิ่งแวดล้อม

  

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงโบกพระหัตถ์ให้ฝูงชนที่มาเข้าเฝ้าที่ลานหน้าพระวิหารนักบุญเปโตร หลังสวดบทภาวนาราชินีสวรรค์ โดยไม่มีการร่วมสวดของฝูงชน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่กรุงวาติกัน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2020     (Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS-THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.)

 

มีผู้คนไม่มากนักไปที่ลานหน้าพระวิหารในวันจันทร์ (25พฤษภาคม 2020) เมื่อมีการเปิดพระวิหารและลานชุมนุมอีกครั้ง หลังจากที่ปิดมานานเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโลน่า ผู้คนยังคงต้องรักษาระยะห่างและสวมหน้ากาก

พระสันตะปาปาทรงกล่าวทางอินเตอร์เน็ต จากห้องสมุดของพระองค์ โดยผู้คนที่ลานหน้าวิหารเฝ้าชมทางจอภาพขนาดใหญ่ แล้วไปรับพระพรด้วยความสงบที่หน้าต่างห้องของพระสันตะปาปา ซึ่งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พระองค์ทรงอวยพร โดยไม่มีผู้คนในลานชุมนุมเลย

เมื่อวันอาทิตย์ (24พฤษภาคม 2020) เป็นวันครบรอบ 5 ปีของพระสมณสาสน์ “เลาดาโตซี”  เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกร้องให้ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล  และสนับสนุนแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ ว่ากิจกรรมของมนุษย์มีส่วนในการทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน (Global warming)

พระองค์ทรงเรียกร้องให้คริสตชนคาทอลิกรำพึงไตร่ตรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลา 12 เดือนนับจากนี้  ว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และจะทำอย่างไรที่จะช่วยบรรดาผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate change)

พระองค์ทรงแสดงความยินดีกับคริสตชนคาทอลิกในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ในโอกาสวันฉลองทางศาสนาแห่งชาติ   คาทอลิกในประเทศจีนต้องเผชิญการแบ่งแยกเป็นเวลามากกว่าครึ่งศตวรรษ กลายเป็นพระศาสนจักร 2 ส่วน คือ พระศาสนจักรที่ได้รับการรับรองจากรัฐ และพระศาสนจักรใต้ดินที่รัฐไม่รับรอง แต่เป็นกลุ่มที่เคารพต่อศูนย์กลางคาทอลิกที่กรุงโรม

ในปี 2018 พระสันตะสำนักและกรุงปักกิ่งได้สร้างประวัติศาสตร์โดยการร่วมกันลงนามในข้อตกลง เรื่องการแต่งตั้งพระสังฆราช (Bishops) ซึ่งหมายความว่า พระสังฆราชทุกองค์ (ของพระศาสนจักรทั้ง 2 กลุ่มในประเทศจีน )  จะยอมรับอำนาจปกครองของพระสันตะปาปา  แต่แล้วก็เกิดเหตุติดขัดขึ้น  คือ ในเดือนมิถุนายน วาติกันได้ขอให้ปักกิ่งระงับการกดดันพระสงฆ์ที่ไม่ยอมลงนามร่วมกับรัฐบาล  

เรื่องนี้ได้มีการรื้อฟื้นอีกครั้งในเดือนกันยายน ทำให้เกิดการแตกแยกของคาทอลิกในประเทศจีน และทั่วโลก และมีคำวิจารณ์ว่าพระสันตะปาปายอมอ่อนข้อให้รัฐบาลคอมมิวนิสต์

 

รายงานข่าวโดย Philip Pullella          เรียบเรียงโดย Mark Potter

Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles.

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายปฏิบัติหลัก เพื่อการพัฒนาชีวิตและพันธกิจของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2020

นโยบายปฏิบัติหลัก เพื่อการเจริญชีวิตและปฏิบัติพันธกิจ งาน โครงการ กิจกรรม ในปี ค.ศ. 2020

1. เพื่อคริสตชนทุกคนมีความเข้าใจกฤษฎีกาสมัชชาฯ 2015 และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อเสริมสร้างชีวิตแห่งการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่มีพระวาจาเป็นศูนย์กลาง และเป็นศิษย์ธรรมทูตที่แท้จริงท่ามกลางสังคมโลกปัจจุบัน โดยอาศัยวิถีชุมชนคริสตชนย่อย และชีวิตหมู่คณะของชุมชนคริสตชนในรูปแบบใหม่

3. เพื่อให้ความสำคัญกับชีวิตครอบครัว ตามคำสอนของพระศาสนจักร และคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

4. เพื่อเน้นความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ตามสมณสาสน์ Laudato Si’

5. เพื่อใช้สื่อสมัยใหม่ในงานอภิบาลและประกาศข่าวดีอย่างเต็มที่

6. เพื่อให้มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองเป้าหมาย

7. เพื่อการจัดการศึกษา การอบรมบุคลากร ที่มีความเสมอภาคตามเจตนารมณ์พระวรสาร ในชุมชนวัด โรงเรียน เป็นสนามประกาศข่าวดี

8. เพื่อการเฉลิมฉลอง 350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม และ การฉลองปีพระวาจา ตามคำเชิญชวนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และสหพันธ์คาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ ในปี ค.ศ. 2020

 

 jan 1,2015  อยุธยา  ประชุม
 sep 3,2015  นครปฐม  ประชุม
122/10 ชั้น 5 อาคารเซนต์โธมัส ซอยนาคสุวรรณ  ถนนนนทรี 
แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2681-3846 ถึง 8  โทรสาร 0-2681-3849 
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." rel="alternate">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

 

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ตั้งอยู่ในบริเวณวัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร  เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษย์ธรรม เป็นต้นในเรื่องการให้การศึกษา การดูแลสุขอนามัย ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนแก่กลุ่มแรงงานอพยพที่เข้ามาทำงานในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า มอญ เขมร ฯลฯ  โดยการสนับสนุนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นพันธกิจในงานด้านสังคม  ในการปฏิบัติความรักต่อเพื่อนพี่น้อง คนด้อยโอกาส คนชายขอบสังคมและคนพลัดถิ่น

 

ปัจจุบัน(พ.ศ.2567) ศูนย์  3  ศูนย์  ส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างด้าวชาติพันธ์  พม่า  มอญ  กะเหรี่ยง  โดยทั้ง 3 ศูนย์มีเด็กมาเรียนเฉลี่ยราว 498   คน

 

1. ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น St.Ann Catholic Center For Migrants (ACCM)

    ตั้งอยู่ที่ 79 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร,  034 819 056

    เปิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2010 ณ ปัจจุบัน(ปี 2567)มีเด็กมาเรียนวันละ 175 คน ชาย 95 คน หญิง 80 คน

 

2. ศูนย์มาริสต์เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น Marist Center For Migrants (MCM)

    ตั้งอยู่ที่ 942/10 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  

    เปิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2011  ปัจจุบัน(ปี 2567)มีเด็กมาเรียนวันละ  142 คน ชาย 68 คน หญิง 74 คน

 

 

3. ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น St.Joachim Catholic Center For Migrants (JCCM)

    ตั้งอยู่ที่ 135 หมู่ 7 อาคาร 33 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

   เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2011  ปัจจุบัน(ปี 2567)มีเด็กมาเรียนวันละ  181  คน ชาย 83 คน  หญิง 98 คน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่น แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม(บุตร)ในเรื่องการศึกษา สุขภาพ และอนามัย

2.เพื่อส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้พลัดถิ่น แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม(บุตร)สามารถพึ่งตนเองได้

4.เพื่อส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และลดความยากไร้แก่ผู้พลัดถิ่นและแรงงานต่างด้าว

กิจกรรม

1. ให้การศึกษาแก่เด็กต่างด้าวอายุตั้งแต่ 4-15 ปี

2. สอนภาษาไทยให้แก่วัยแรงงานในวันอาทิตย์

3. ส่งเสริมเรื่องสุขภาพอนามัย  และช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยแก่แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม

4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้ปกครอง และเด็กๆ

5. จัดกิจกรรมเพื่อให้แรงงานต่างด้าวและเด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ  และเทศกาลสำคัญต่างๆ

6. ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ  ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวทั่วๆไป เช่น กรณีให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหา, การทำ Passportให้กับเด็กๆที่เรียนที่ศูนย์ฯ เป็นต้น

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

79 ม.4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 74000

โทร.(034)819-056 ถึง 7

 

     

 

 

 

 --------------------------------------------------------

 

  

  1. คลิป1
  2. คลิป2
  3. คลิป3
  4. คลิป4
  5. Fratelli Tutti

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

  

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

 

  

ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

Fratelli Tutti ความสุขแท้แห่งสหัสวรรษที่3 (บทที่ 1-8)

บรรยายโดย คุณพ่อ ทัศนุ หัตถการกุล

 

 ตอนที่ 1

 

  ตอนที่ 2  | ตอนที่ 3  | ตอนที่ 4 | ตอนที่ 5 | ตอนที่ 6 | ตอนที่ 7 | ตอนที่ 8

 

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YOUTUBE  caritas bangkok

และช่อง YOUTUBE Thomas The Apostle church Bangkok

next
prev