ฝ่ายสังคมฯ

ความเป็นมา

ทำเนียบผู้จัดการแผนก

กิจกรรม/โครงการ

ภาพกิจกรรม

 

ติดตามความเคลื่อนไหวของแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวได้ที่ http://flpbkk2008.multiply.com/ และ http://www.facebook.com/flpbkk

ความสำคัญของสถาบันครอบครัว

       สถาบันครอบครัวได้ชื่อว่าเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ชุมชน สังคม และพระศาสนจักร ดังนั้น งานส่งเสริมชีวิตครอบครัวจึงนับเป็นงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษนี้ที่ประเทศไทยอยู่ในยุคของการพัฒนาเศรษฐกิจ มีนโยบายเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลัก  อย่างไรก็ดี แนวทางและนโยบายการพัฒนาประเทศได้ละเลยการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมซึ่งควรได้รับการปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ แม้อาจจะไม่ถึงกับละเลยแต่การพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่  ก็ตามไม่ทันกับการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่นช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ปัญหาโสเภณีทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะโสเภณีเด็ก ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีโรคเอดส์สูงระดับโลก ปัญหาเด็กเร่ร่อนมีเพิ่มมากขึ้น ปัญหาแรงงานอพยพย้ายถิ่นโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนชายหญิงที่เข้ามาหางานทำในเมืองและถูกหลอกลวง ถูกโกงค่าแรง วิถีการดำเนินชีวิตและสภาพครอบครัวของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม 

       เมื่อหันมามองดูสภาพครอบครัวคาทอลิกก็เช่นเดียวกับครอบครัวไทยโดยทั่วไปซึ่งต่างก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแพร่หลายของวัฒนธรรมสมัยใหม่จนทำให้ครอบครัวเหล่านี้ตกอยู่ภาวะสับสนต่อวิถีชีวิตแบบใหม่หรือสูญเสียเอกลักษณ์ที่ดีของตนเองในภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันนี้ ดังนั้น การสร้างจิตตารมณ์แก่คู่สามี-ภรรยาในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวจึงเป็นงานแรกของของกระบวนการฟื้นฟูสถาบันครอบครัว 

       พระศาสนจักรตระหนักดีถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ที่ว่า “อนาคตของโลกและของพระศาสนจักรขึ้นอยู่กับครอบครัว” และพระองค์ยังทรงเรียกร้องให้งานอภิบาลครอบครัวได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกในบรรดางานทั้งหลายของพระศาสนจักร และต้องมีการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน  ต่อมาปี พ.ศ. 2531 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กำหนดทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักรในประเทศไทย โดยให้ถือว่าการฟื้นฟูชีวิตครอบครัวให้มีค่านิยมคริสตชนเป็นภารกิจที่สำคัญของงานอภิบาลในช่วงปัจจุบัน

       แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้และเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ให้มีค่านิยมคริสตชนตามที่สภาพระสังฆราชฯ เสนอแนะมา ดังนั้น แผนกฯ จึงได้จัดทำแผนงานอภิบาลครอบครัวขึ้น  โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

    1. ส่งเสริมให้ฆราวาสได้อภิบาลฆราวาสด้วยกัน โดยความร่วมมือสนับสนุนจากพระสงฆ์ และนักบวช
    2. เน้นการเสริมสร้างจิตตารมณ์ของครอบครัวให้มีค่านิยมคริสตชน
    3. เน้นการอภิบาลครอบครัวอย่างมีระบบครบวงจร คือ พ่อ-แม่-ลูก ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน
    4. เน้นการรวมกลุ่มระหว่างครอบครัว เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาภายในครอบครัว