การเยี่ยมเรือเดือนกรกฎาคม 2565

5 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) ได้พบลูกเรือชาวเมียนม่าร์ เวียดนามและชาวจีน   ได้พูดคุยแบ่งปันกัน ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  แตไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งในทุกท่าเรือ

 

7 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) ได้พบลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและจีน   ได้พูดคุยแบ่งปันกัน ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่งในทุกท่าเรือ

 

 
8 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) ได้ให้ความรู้เรื่องสัญญาคนเดินเรือภายใต้ POEA   ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  
 
 
11 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) ได้พบลูกเรือชาวฟิลิปปินส์ในเรือสัญชาติฮ่องกง  ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐาน  
 
 
 
18 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) ได้พบลูกเรือชาวบังคลาเทศ เวียดนามและอินเดีย ในเรือสัญชาติปานามาและฮ่องกง  ได้พูดคุยแบ่งปันกัน ลูกเรืองานค่อนข้างยุ่ง  แต่มีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี 
 
 
20 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) ได้พบลูกเรือชาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ในเรือสัญชาติฮ่องกงและฟิลิปปินส์  ได้พูดคุยแบ่งปันกัน ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างมาตรฐาน
 
 
 
25 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ MR.Medever เจ้าหน้าที่จาก Mission of Seafarers ได้ออกเยี่ยมเรือที่ท่าเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) ได้พบลูกเรือชาวฟิลิปปินส์  ได้พูดคุยแบ่งปันกัน ลูกเรือมีสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ดี ได้รับค่าจ้างมาตรฐาน