11 กันยายน 2566 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์ฯ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในหลักสูตรทักษะเสริมสวย, เพ้นท์เล็บ, เบเกอรี่ และทำอาหาร  หร้อมรับฟังประสบการณ์และให้กำลังแก่ผู้ต้องขังที่จบหลักสูตรการฝึกอบรม  มีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตรจำนวน 40 คน