11 กันยายน 2566 สมาคมสตรีไทยคาทอลิกร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์ฯ มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่เด็กติดผู้ต้องขัง* จำนวน 2 ราย ณ ห้องแม่และเด็ก แดนควบคุมผู้ต้องขังหญิง เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

*เด็กติดผู้ต้องขัง คือ เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขัง ทางเรือนจำจะอนุญาตให้แม่เป็นผู้เลี้ยงดูภายในเรือนจำจนกว่าจะโต จนถึงวัยที่จำความได้ (ประมาณ 3 ปี)แล้วจึงให้ญาติรับตัวไป ในกรณีที่ไม่มีญาติ ทางเรือนจำอาจพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวไปเลี้ยงแทน เช่น กรมประชาสงเคราะห์หรือ NGO(เช่น บ้านอาทร) หรือสถานรับเลี้ยงเด็กของกรมราชทัณฑ์เอง