12 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 3 จัดประชุมกรรมการเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่และติดตามงานของแต่ละวัด  โดยมีคุณพ่อประทีป  สุทธินาวิน เป็นประธาน ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด