20 กรกฎาคม 2565 คุณบุญลือ  ราชกิจ และคุณพัชวัสส์  เจียมจิรอานนท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 / 2565 (ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting)

- ในส่วนงานฝ่ายสังคมฯ

  1. ได้รายงานกิจกรรม “งานสิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี” ที่โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา บ้านนาจ.นครนายก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มีผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมในงาน 22 โรงเรียนมีพิธีการเปิดงาน การปลูกต้นไม้ การเยี่ยมชมนิทรรศการ และสวนเกษตร Young Smart Farmers
    และกิจกรรมฐานความรู้เลาดาโตซีและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งแผนงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา เลาดาโตซี”ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินงาน ประกวดด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและคุณครูผู้แทนจากเขตต่างๆ ทั้ง 6 เขต และได้มีการปรับขยายเวลาการดำเนินโครงการ จาก 1 ภาคเรียน เป็น 1 ปีการศึกษาโดยมีแผนจัดอย่างต่อเนื่อง 3-5 ปีต่อๆไปด้วย