7 กันยายน 2566 คุณชาญวิทย์  โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลงพื้นที่ชุมชนเครือข่ายบางขุนเทียน
ชุมชนหัวป่า  เพื่อพบคุณพิชัย ประธานชุมชนหัวป่า ซึ่งปัจจุบันยังดูแลเรื่องการระดมสิ่งของและหาสปอนเซอร์เพื่อทำถุงยังชีพและนำไปมอบให้ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในชุมชนในโอกาสต่างๆ เท่าที่จะทำได้  

และไปเยี่ยมบ้านป้ามล  ซึ่งทางการิตัสกรุงเทพฯ ได้เคยประสานงานกับโคเออร์รีไซเคิลไปช่วยสร้างบ้านให้เมื่อปี 2562