ข่าวกิจกรรม

  1. กิจกรรม1
  2. กิจกรรม2
  3. กิจกรรม3
  4. กิจกรรม4
  5. กิจกรรม5
  6. กิจกรรม6
แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น

22 พ.ย.58 สอนภาษาไทยให้ผู้ใหญ่

 

แผนกส่งเสริมและเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยน

20 พ.ย.58 เยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์สุพรรณ

 

แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย

30 พ.ย.58 ประชุมผู้จัดการแผนกพิจารณางบปี 2016

 

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร

 

 

next
prev