2 กันยายน 2566 ประชุมผู้สูงอายุ ณ วัดศีลมหาสนิท ประธานผู้สูงอายุเขต 3 ไปร่วมประชุมด้วยเพื่อเยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจ  โดยมีตารางเวลาดังนี้

08.00 น. ผู้สูงอายุทั้งสมาชิกใหม่และเก่าลงทะเบียน ตรวจวัดความดัน อาหารว่าง

09.00 น. คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร บรรยาย "พระพรพิเศษของพระจิตเจ้า" ได้เข้าใจมากขึ้นและนำไปปฏิบัติตาม

1.ความรัก

2.ความชื่นชม

3.ความสงบและสันติ

4.ความอดทน

5.ความเมตตาแบบคริสตชนคาทอลิก

6.ความใจดี

7.ความซื่อสัตย์

8.ความอ่อนโยน ความหวัง

9.ความรู้จักควบคุมตัวเอง

"ผู้อาวุโส คือผู้ชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า"

11.00 น. เลือกตั้งกรรมการผู้สูงอายุ วัดศีลมหาสนิท

11.30 น. มิสซาผู้สูงอายุร่วมประชุม โดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจสร

12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ