CARITAS BANGKOK

CARITAL THAILAND

 

Home         |       About us     |      Link         |       Contact Us       |          Map

 

 

 

เกี่ยวกับฝ่ายสังคมฯ

แผนกอำนวยการ

แผนกสังคมพัฒนา

แผนกส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แผนกเครดิตยูเนี่ยน

แผนกสตรีคาทอลิก

- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี

- สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

แผนกอภิบาลการท่องเที่ยว

แผนกผู้ถูกคุมขังและย้ายถิ่น

- งานเยี่ยมเยียนผู้ต้องขัง

แผนกงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุฯ(บ้านยอแซฟ)

บ้านหทัยการุณย์

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

สังฆมณฑลในประเทศไทย

เพื่อนบ้าน

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ ราชบุรี

ศููนย์สังคมพัฒนาฯ จันทบุรี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ เชียงใหม่

ศูนย์สังคมพัฒนาฯ นครสวรรค์

คารีตัสไทยแลนด์

MASS FOR THE TOURIST

Update: July 16, 2014

 ยินดีต้อนรับสู่่ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมิสซังโรมัน   คาทอลิกกรุงเทพฯโดยหน่วยงานมีนโยบายในการทำงานคือ                      “สงเคราะห์และพัฒนาคนในสังคม   ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้ ตามหลักการทำงานด้วยความรักตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าที่มุ่งอุทิศตนเป็นหลัก”

14 ก.ค.57 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับคุณครูศูนย์คาทอลิกนัก บุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

 

4 ก.ค.57 มอบข้าวสารให้กับผู้ลี้ภัยชาวปากีสถานที่ชุมชนเพชรเกษ ม 44

 

 30 มิ.ย.57 คุณมานพไปร่วมประชุมเรื่องนโยบายแรงงานต่างด้าวปี 57

 

 

 

 

4 มิ.ย.57 ประชุมติดตามงานโครงการไมโครเครดิต จ.สุพรรณบุรี

4 มิ.ย.57 แจกสิ่งของยังชีพแก่ผู้ลี้ภัยชาวปากีสถาน ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานให่ม่

2-4 มิ.ย.57 ร่วมประชุมเพื่อเขียนโครงการเกษตรร่วมกับการีตัสไ่ทยแลนด์ จ.นครราชสีมา

6 มิ.ย.57 เยี่ยมและติดตามแปลงเกษตรของบ้านหทัยการุณย์

10 มิ.ย.57 กรรมการบ้านหทัยการุณย์ 12คนอบรมการเป็นจิตอาสารับคำสอนจากพระคุณเจ้าสังวาลและคุณพ่อบัญชา

17-19 มิ.ย.57 สัมมนาสมัชชาการีตัสไทยแลนต์ ศูนย์คามิลเลี่ยน ลาดกระบัง

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายสังคมฯ ทาง FACEBOOK ฝ่ายสังคม

ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่่อผู้อพยพย้ายถิ่น

3 ก.ค.57 ลงชุมชนเยี่ยมบ้านเด็ก

27 มิ.ย.57 ทีมข่าวจอโลกเศรษฐกิจมาทำข่าว

25 ก.ค.57 มูลนิธิสิกขาเอเชียมาจัดกิจกรรมรักการอ่านให้เด็ก

    ดูเพิ่มเติม

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง FACEBOOK ศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม และ FACEBOOK ศูนย์คาทอลิก น.อันนา ยออากิม มาริสต์

 

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ

3 ก.ค.57 ประชุมคณะกรรมการผุ้สูงอายุเขต 1 วัดอัครเทวดาราฟาแอล

 

 

ปฏิทินงานฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน  2014

www.facebook.com/socialbk

 

 

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเล

เว็บไซด์แผนก : http://www.aosthailand.org/

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือชาวปากีสถานแสวงหาที่พักพิงชั่วคราว

 เอกสารข้อมูล 3 ภาษาช่วยเหลือชาวปากีสถานหาความช่วยเหลือและชาติอื่นๆ

Surviving in Bangkok

 

122/10 ชั้น 5 อาคารเซนต์โธมัส  ซอยนาคสุวรรณ  ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2681-3846 ถึง 8